Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Thu, 20/06/2024

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
can't /kɑːnt/ không thể
single /ˈsɪŋ.gl ̩/ một mình, độc thân [...]
    Ví dụ: He's a single man.
tomato /təˈmeɪtoʊ/ quả cà chua [...]
    Ví dụ: There is only one tomato on the table.
ticket ['tikit] [...]
popular /ˈpɒp.jʊ.lər/ phổ biến, nổi tiếng [...]
    Ví dụ: She is the most popular teacher in school.

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày