Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Wed, 01/02/2023

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
enough [i'nʌf] đủ [...]
imperative [im'perətiv] bắt buộc [...]
clause [klɔ:z] khoản [...]
holder ['houldə] giữ [...]
effective [i'fektiv] hiệu quả [...]

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày