Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Sun, 19/05/2024

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
stuff ['stʌf,ɔ:] thứ [...]
any /ˈeni/ một vài, một số [...]
    Ví dụ: Is there any soup left?
much [mʌt∫] nhiều [...]
beam [bi:m] chùm [...]
ship /ʃɪp/ tàu [...]
    Ví dụ: - The goods will be delivered by ship.

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày