Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Fri, 07/10/2022

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
majority [mə'dʒɔriti] đa số [...]
obvious ['ɒbviəs] rõ ràng [...]
use /juːz / dùng, sử dụng [...]
    Ví dụ: - use chopsticks: dùng đũa
mad [mæd] điên [...]
word /wɜːd/ từ [...]
    Ví dụ: - new word: từ mới

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày