Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Fri, 08/12/2023

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
grandfather ['grændfɑ:ðə] ông nội [...]
ad [æd] quảng cáo
compound ['kɔmpaund] hợp chất [...]
truck [trʌk] xe tải [...]
relate [ri'leit] liên quan

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày