Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Thu, 25/04/2024

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
attention [ə'ten∫n] sự chú ý [...]
doubt [daut] nghi ngờ
pink /pɪŋk/ màu hồng, hồng [...]
    Ví dụ: She's very fond of pink.
were /wɔː/ thì, là, ở... (số nhiều ở thì quá khứ đơn của "be")
object /ˈɒb.dʒɪkt/ vật thể, đồ vật [...]
    Ví dụ: Look, there's a strange object in the sky!

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày