Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Sun, 01/08/2021

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
perception [pə'sep∫n] nhận thức [...]
shake /ʃeɪk/ sự rung, sự run [...]
    Ví dụ: He said with a shake of his head.
confusion [kən'fju:ʒn] nhầm lẫn [...]
responsibility /rɪˌspɒnsə'bɪləti/ trách nhiệm [...]
    Ví dụ: - our responsibility: trách nhiệm của chúng tôi
plane /pleɪn/ máy bay [...]
    Ví dụ: Because she often has to travel around the world, she buys a plane.

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày