Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Thu, 26/05/2022

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
friendship ['frend∫ip] tình bạn [...]
west /west/ phía tây [...]
    Ví dụ: - I live in the west of the country.
unless [ʌn'les] trừ khi [...]
statue ['stætju:] tượng [...]
fun [fʌn] vui vẻ [...]

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày