Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Thu, 26/05/2022

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
enquiry [in'kwaiəri] điều tra [...]
manage ['mænidʒ] quản lý
west /west/ phía tây [...]
    Ví dụ: America is to the west of Britain.
and [ænd, ənd, ən] [...]
formal ['fɔ:məl] chính thức [...]

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày