Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Fri, 08/12/2023

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
finger ['fiηgə] ngón tay [...]
grandfather ['grændfɑ:ðə] ông nội [...]
flower ['flauə] hoa [...]
maximum ['mæksiməm] tối đa [...]
visit ['vizit] lần [...]

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày