Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Wed, 10/08/2022

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
fraction ['fræk∫n] phần [...]
news /njuːz/ tin tức [...]
    Ví dụ: - The news surprised us all.
suit [sju:t] phù hợp với [...]
appear /əˈpɪər / xuất hiện
father /ˈfɑː.ðər / bố [...]
    Ví dụ: My father took me to watch the football every Saturday.

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày