Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Thu, 20/01/2022

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
main [mein] chính [...]
return /rɪ'tɜːn/ trở về [...]
    Ví dụ: - When will he return from his business trip?
river ['rivə] sông [...]
critic ['kritik] nhà phê bình [...]
health [helθ] sức khỏe [...]

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày