Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Fri, 18/06/2021

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
read [ri:d] đọc [...]
diamond ['daiəmənd] kim cương [...]
advise [əd'vaiz] tư vấn
carried /'kærid/ mang theo
religion /rɪ'lɪdʒən/ tôn giáo [...]
    Ví dụ: - Everyone should have the right to practice their own religion.

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày