Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Mon, 18/10/2021

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Sunday ['sʌndi] Chủ Nhật [...]
effectiveness [i'fektivnis] hiệu quả [...]
blue /bluː/ màu xanh [...]
    Ví dụ: - Today, the sky is blue.
work /wɜːk/ làm việc, hiệu quả [...]
    Ví dụ: She worked as a cleaner at the hospital.
surname ['sə:neim] họ [...]

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày