Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Tue, 30/11/2021

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
emotional [i'mou∫ənl] cảm xúc [...]
sheep [∫i:p] cừu [...]
study /'stʌdi / học [...]
    Ví dụ: - Did you study corporate finance last semester?
types /taɪps/ kiểu, loại [...]
    Ví dụ: - types of books: loại sách
preposition [,prepə'zi∫n] giới từ [...]

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày