Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn
Bookmark trang web

Sun, 01/08/2021

Xem năm chữ khác
  Từ vựng Phiên âm Nghĩa
sock [sɔk] vớ [...]
doctor /'dɒktə/ bác sĩ [...]
    Ví dụ: - He has an appointment with his doctor this afternoon.
measure ['meʒə] đo [...]
version ['və:∫n] phiên bản [...]
probably /ˈprɒb.ə.bli/ có thể [...]
    Ví dụ: He probably didn't even notice.

Đăng ký email nhận Năm chữ mỗi ngày